magazine

Interview Pieter Meekels | DISC Denkstijlen en Drijfveren | Onze ijsberg smelt

Header

Pieter Meekels over onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszin

magazine leiderschap Pieter Meekels
Pieter Meekels

Interview Pieter Meekels, Voorzitter pijler werk & economie G40 over onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszin

Beiden virtueel in verbinding staand via Teams vindt dit inspirerend interview plaats aan de keukentafel.

Wat drijft je om voorzitter te worden van de pijler Werk & Economie van de G40?

Ik was waarnemend voorzitter van de pijler Werk en Economie. Toen de voorzitter besloot te stoppen als wethouder kwam deze vacature vrij waarvoor ik mij kandidaat heb gesteld. Voor mij is het logisch om het gat op te vullen tot de volgende raadsperiode. Hoewel de gemeentes de keuze hadden tussen mij en nog een andere kandidaat hebben de  meesten op mij gestemd.

Waarom de pijler Werk & Economie?

De G40 is een belangenorganisatie van en voor alle steden in Nederland met rond de 100.000 inwoners. Daarbij worden een drietal pijlers onderscheiden tw : fysiek, sociaal en economisch.

Economie is iets wat mij heel goed past. Ik heb die rol tot nu toe ook altijd opgepakt in de gemeente Sittard-Geleen, Westelijke Mijnstreek, Zuid-Limburg en soms op Limburgs niveau, bijvoorbeeld als de vraag wordt gesteld om samen met iemand uit Midden en Noord-Limburg en de deputé te kijken welke zaken spelen in relatie tot de corona-problematiek.

Wat houdt de pijler Werk & Economie in?

Binnen de pijler Werk en Economie functioneren een aantal taakgroepen. ‘Sterke keten’  is er één van. Deze gaat met name over de sociale component in relatie tot werk. ‘Vitale binnensteden’ is een tweede component. Dit is bijzonder actueel in dit coronatijdperk waarin we zien dat veel retailers en horeca ondernemers het ontzettend moeilijk hebben en nog gaan krijgen. De derde pijler is ‘Smart City’s’. Hierbij komen digitalisering en ontwikkeling naar de toekomst aan de orde. De vierde pijler die eraan zit te komen is ‘sociaal ondernemerschap’. Hierin zitten thema’s zoals ondernemers in relatie tot MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), opleiding en begeleiding eigen personeel e.d.

Op welke manier wordt hier invulling aan gegeven?

Iedere taakgroep wordt getrokken door een collega-bestuurder. Iedereen zoekt een aantal betrokken mensen uit de deelnemende gemeenten om mee te doen. Uiteindelijk gaan zij gezamenlijk aan de slag met ondersteuning van het ambtelijke apparaat om uit te zoeken waar zij samen iets kunnen betekenen. Samen kennis delen. Maar vooral ook landelijke regelgeving proberen te beïnvloeden.

Er is veel autonomie in deze taakgroepen. Zij voeren ook de agenda van de G40 uit. Ik vervul dan mijn rol in het dagelijks bestuur van de G40. Als voorzitter van de pijler ben ik betrokken om over belangwekkende ontwikkelingen te adviseren.

Op Zuid-Limburgs niveau heb ik regelmatig overleg met de 16 gemeentes wanneer het gaat over economische onderwerpen. Het laatste overleg ging uiteraard over corona. Hoe kunnen we daar tot afstemming komen. Niet dat de ene gemeente iets doet waarvan de ander denkt dat hadden we beter moeten afstemmen. Daarnaast staan thema’s op de agenda als hoe kunnen we de Zuid-Limburgse economie gezamenlijk versterken. Zo hadden we onlangs een digitale vergadering over de Zuid-Limburg agenda, met als vraagstelling hoe we met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten beter kunnen samenwerken. E.e.a. op basis van een initiatief van Andy Dritty en Annemarie Penn-te Strake. Hierin heb ik mogen plaatsnemen als panellid om enkele opvattingen te berde te brengen.

Daarnaast ben ik bestuurslid van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (voormalig LED) In dit orgaan zijn we met name bezig een aantal speerpunten vorm te geven op het gebied van economie, arbeidsmarkt en duurzaamheidsontwikkeling. Daarnaast innovatie wat uiteraard dwars door de anders pijlers heen loopt. En last but not least hoe krijgen we ondernemers gesteund zodat er continuïteit is in de toekomst.

Waar zitten de grootste zorgen?

De zorgen zitten met name in de beschikbaarheid van geschikt personeel. Dat overigens ook een kans kan zijn, denk maar aan groei. Mijn tweede zorg is hoe ik erachter kom welke ondernemers steun nodig hebben. Ondernemers vragen namelijk niet graag steun. De normale landelijke regelingen worden wel gebruikt. Maar wat als deze regelingen straks voorbij zijn. Het moet niet zo zijn dat de bedrijven failliet gaan alleen omdat we niet over de juiste informatie beschikken. Bedrijven die overigens wel toekomst hebben.

Wat betreft personeel zien we bv bij Chemelot,  dat daar een enorme duurzaamheidstransitie plaatsvindt. Men wil daar af van olie en gas. De globale schattingen geven aan dat daar een toename van de werkgelegenheid plaatsvindt van 20.000 mensen en 8.000 vervangingsvraag. Die zijn er dus niet. Dat moeten we omzetten naar een kans. Hoe krijgen we mensen naar deze regio die hier niet alleen willen werken maar zich ook willen vestigen. Hierdoor ontstaat er ook weer draagkracht voor voorzieningen. In de woonkernen kalven voorzieningen immers af. Verenigingen worden kleiner. Bestuurders haken af. Gemeenschapshuizen komen leeg te staan.

Dat zijn mijn zorgen op korte en lange termijn.

De kansen liggen in de branches waar nu mensen worden ontslagen. Deze kunnen we omscholen zodat zij in andere richtingen aan de slag kunnen waar het wel kan. We moeten dus adequaat reageren in bepaalde sectoren. De uitdaging ligt erin hoe we de match op een goede manier maken.

Hoe ziet jouw wereld eruit als een toverfee morgen alle problemen wegtovert?

Dat is een goede vraag. Op macro niveau zijn er dan enorme slagen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, natuur en evenwicht. Tussen economische ontwikkelingen en leefbaarheid. Dat zie ik wel voor me. Dat recreatiegebieden adequaat worden beschermd. Ik zie dan dat de gemeente Sittard-Geleen die investeringen kan doen die we nu noodgedwongen moeten uitstellen. Zuid-Limburg zou dan op het gebied van gezondheid, sociaal en natuur een stap kunnen zetten. Dan kan de circulaire economie een enorme impuls geven aan bovengenoemde thema’s. Daarnaast hoop ik dat het voorzieningenniveau weer dekkend wordt. Ik zie nu het een na het ander gemeenschapshuis omvallen, cafés worden zeldzaam. Verenigingen moeten fuseren om het hoofd boven water te houden. Daar zou ik wel een positieve draai bij willen zien.

Maak de zin af. Ik ben pas echt tevreden als…….

Ik ben pas echt tevreden als er een sluitend geheel is. Een sluitend geheel wil voor mij zeggen dat we meer zelf kunnen regelen op het gebied van duurzaamheid. Als er een gesloten arbeidssituatie is. Als het geluk van de mens een ‘acht’ scoort, als de gezondheid goed is. In Zuid-Limburg wordt op dit moment 15% meer ziektekosten gemaakt dan in de rest van het land. Als in bovengenoemde zaken meer evenwicht is, dan ben ik pas echt tevreden.

We worden in het coronatijdperk geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Wat zijn de voor en nadelen?

Een groot nadeel vind ik dat het intensiever is. Online kun je wel een grapje maken, maar dat is toch anders. Fysiek is er meer verbinding. Nu lijkt het allemaal zakelijker, rationeler. Er is minder tijd. Alles wordt vlak achter elkaar gepland. En het belangrijkste is dat we elkaar niet meer zien. Ik ben in de politiek gegaan om contact te hebben met mensen. Ander nadeel is dat er geen activiteiten meer zijn. Het gemeenschapsleven staat stil. Toch doen verenigingen er alles aan om bezig te blijven, om iets van zich te laten horen. Sociaal gezien heeft dit grote impact. Gemeenschapshuizen die (half) leegstaan. Die hebben het ook moeilijk, restaurants en cafés idem dito

Voordeel is dat je niet van hot naar haar hoeft te rijden. Ideaal! Ik hoef nu niet twee uur in de trein te zitten om naar Den Haag te reizen. Vergaderen op afstand is een geweldig voordeel en spaart ontzettend veel tijd.

De efficiency kant is een voordeel, de persoonlijke kant een groot nadeel.

Hoe houden jullie binnen de gemeente de verbinding onder het personeel?

Dat is moeilijk. Het gebeurt allemaal via beeldbellen. Als problemen complex zijn is het soms nodig elkaar in de ogen te kijken. Dat voelt toch anders dan de rationele benadering via het beeldscherm. Mensen verschuilen zich makkelijker achter een beeldscherm. Je kunt een bouwkundige tekening laten zien op het beeldscherm en toch krijg je een ander gevoel wanneer je je met partijen over de tekening op tafel buigt. Voordeel van beeldbellen is dat je minder snel door elkaar spreekt omdat dan niemand meer verstaanbaar is. Dat is fysiek wel eens anders. Voor de verbinding, eenheid, samenhang is thuiswerken een groot nadeel.

Gelijker tijd zien we ook de voordelen van beeldbellen. Het draagt bij aan de discussie over nieuwe huisvesting van de gemeente. Daarbij moet ik vaststellen dat we veel minder meters nodig hebben dan gepland.

Noem vijf woorden die bij jou passen

Moeilijke vraag…… Toegankelijk, kort bij de mensen functionerend, oog voor detail, gereedstaan, samenhangende inzichten. Anderen zeggen van mij dat ik goed op de hoogte ben van allerlei aangelegenheden.

Wat moet de lezer zeker bijblijven?

Het zou fijn zijn als de lezer ervaart dat ik erg begaan ben met de mens. Bij  problemen van mensen houd ik ervan om die problemen op te lossen. Graag investeer ik in te weten waar het over gaat. Ook wil ik mijn schouders zetten onder de kansen die in de stad, de provincie en landelijk aanwezig zijn.

Wat wil je de lezer meegeven?

Ga regelmatig naar buiten. Lekker wandelen, fietsen.  En maak  zo je hoofd leeg. Probeer voldoende ontspanning te krijgen. Kijk daarnaast hoe je mensen die het moeilijk hebben kunt helpen.

Ten slotte, wat moet zeker nog genoemd?

Leiderschap is niet iets wat aangeboren is. Leiderschap wordt je gegund. Als de mensen die jouw leiderschap moeten ondergaan dat leiderschap niet accepteren, gebeurt het niet. Leiderschap begint met een goede verstandhouding en te laten voelen dat je er bent voor de ander. Als die voorwaarden er zijn, ontstaat leiderschap. Leiderschap ontstaat niet omdat je de functie hebt. Leiderschap ontstaat van onderop. De noodzaak van leiderschap ontstaat door de omstandigheden. We zien dit nu landelijk. In crisistijd hebben mensen behoefte aan leiding. Dan willen mensen niet zelf hoeven nadenken. Dat de minister-president duidelijk zegt wat we doen. Links om, rechts om, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar richting geeft. Leiderschap vindt dus plaats op basis van omstandigheden. Immers als wij van elkaar weten wat te doen, dan doen we dat. Daar is geen leiderschap voor nodig. Op het moment echter dat er problemen zijn is leiderschap nodig. Dan moeten er knopen worden doorgehakt. En dat kan alleen als de man of vrouw als leider én persoon geaccepteerd wordt.

Ik wil leiderschap wel associëren met gemeenschapszin. In de gemeenschap zijn er ook altijd mensen die opstaan. Als leider wil ik uitstralen dat ik onderdeel bent van het geheel. Van de andere kant wil ik laten zien dat als het nodig is men een beroep op mij kan doen. Dat kan meewerken zijn, sturing geven, leiding geven, adviseren. Dat zou je wat mij betreft in je moeten hebben om iets voor anderen te kunnen betekenen. Tenslotte: als leider is het belangrijk draagvlak te creëren bij de mensen voor datgene waar je voor staat.

DISC, Denkstijlen en Drijfveren

Ontdek waarom mensen doen wat ze doen

Vraag jij je wel eens af hoe het kan dat de een besluitvaardig is terwijl de ander juist liever een afwachtende houding aanneemt. Hoe komt het dat de een houdt van regels, details en procedures waar de ander meer aandacht heeft voor de mens en zijn relaties?

Waarom doen mensen dingen op deze manier? Hoe pakken ze dat aan? En op welke wijze communiceren ze dit? Met andere woorden: Wat willen, denken, en doen mensen?

Waar DISC inzicht geeft in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C), geeft het Denkstijlen en Drijfveren model inzicht in:

  • Hoe we iets doen of op welke manier we een taak of probleem aanpakken en
  • Waarom we iets wel of niet willen doen of waarom we ons wel of niet ergens prettig bij voelen.
DISC Denkstijlen en Drijfveren

DISC
Geeft antwoord op de vraag welk gedrag mensen vertonen en hoe ze communiceren in bepaalde situaties. Met DISC ontdek je welke voorkeursstijl iemand hanteert op het gebied van communicatie- en gedrag. Hiermee ben je in staat om elkaar beter te begrijpen. Er ontstaat vertrouwen doordat je elkaars taal spreekt.

Denkstijlen
Geeft antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat voor mij voor de hand liggende zaken door een ander compleet niet worden gezien. Het geeft antwoord op hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team. Waar de een meer denkt in theoretische mogelijkheden heeft de ander meer oog voor de praktische haalbaarheid. En waar de een denkt op macroniveau vanuit nieuwe kansen en mogelijkheden kijkt de ander meer vanuit microniveau. Vanuit bewezen praktijkervaringen en details.

Drijfveren
Van vroeger uit leven en werken mensen vanuit vier basis drijfveren: De een wil goede resultaten behalen door het volgen van gezonde principes volgens het ‘boekje’. De ander wil voor iedereen inclusief zichzelf op een betrokken en prettige manier de ruimte ervaren  voor ontwikkeling. Weer een ander wil zich het liefst op een bijzondere manier onderscheiden door een prestatie neer te zetten en doelen te bereiken op zijn eigen manier. De laatste categorie wil het liefst recht doen aan mensen en situaties door perspectief te bieden en een bijdrage te leveren.

Met de Drijfveren weet je hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Drijfveren zijn Loyaliteit, Gelijkwaardigheid, Persoonlijke Vrijheid en Rechtvaardigheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Ontdekken wat jij kunt met deze analyse? Bel met Hugo Lumens: 06-83596614

Boekbespreking: ONZE IJSBERG SMELT!

Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden

John Kotter & Holger Rathgeber

onze ijsberg smelt

Onze ijsberg smelt! van John Kotter en Holger Rathgeber is een

vermakelijke en tegelijkertijd leerzame parabel over veranderingsprocessen van groepen, teams en organisaties.
Dit boek beschrijft de paniek die een kolonie pinguïns overvalt als duidelijk wordt dat de gletsjer waarop ze leven op smelten staat.

In eerste instantie vertoont elke pinguïn een andere reactie, of komt met zijn eigen oplossing, totdat duidelijk wordt dat samenwerking de enige manier is om de problemen duurzaam het hoofd te bieden.


Dit boek laat op levendige wijze zien hoe je als team of organisatie in acht stappen om kunt gaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren.

De acht stappen in het proces van succesvolle verandering:

Bereid de weg voor

1. Creëer een gevoel van urgentie. Help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is om meteen te handelen.

2. Verzamel een leidend team. Zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt—met leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiebesef.

Maak een plan van aanpak

3. Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering. Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe die toekomst kan worden gerealiseerd.

Zorg dat het gebeurt.

4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Zorg dat zo veel mogelijk anderen de visie en strategie begrijpen en accepteren.

5. Maak het anderen mogelijk om te handelen. Neem zo veel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren, dit ook kunnen doen.

6. Genereer korte termijn successen. Creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende successen.

7. Houd het tempo hoog.

Voer de druk en het tempo op na de eerste successen. Blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd.

Bestendig de nieuwe situatie.

8. Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan de nieuwe benaderingen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude traditie te vervangen.

Quote van de maand Oktober

waardering

Wie ben ik?

header facebook

Meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende in het MKB en verenigingsleven en een post-HBO- opleiding tot Coach Practitioner vormen mijn basis. Mijn verbinding met de filosofische achtergrond van de judosport en het bezoek aan de Japanse cultuur heeft geleid tot de ontwikkeling van mijn levensmotto; ‘samen winnen door meeveren’. Zo heb ik geleerd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de mens binnen zijn organisatie.

Persoonlijke aandacht, respect, verbinding, innerlijke vrijheid en gezondheid zijn mijn kernwaarden.

De wens om volgens mijn eigen inzichten en principes vorm te geven aan de begeleiding van individuen en groepen heeft mij gestimuleerd om een eigen bedrijf te starten in interactiemanagement. In stresssituaties weet ik eigenschappen als positiviteit, humor, oplossingsgericht denken, plannen en organiseren maximaal te benutten t.b.v. een vitale en toekomstgerichte organisatie.

Van waar Communicatieve vaardigheden en energiek leiderschap?

Vanaf het moment dat ik als 18-jarige leiding gaf aan pupillen, binnen een judo-vereniging, heeft mij de vraag geboeid hoe je als leider mensen zo goed mogelijk in positie kunt brengen. Coachen voelt dan ook niet alleen als een hobby, maar ook echt als een voorrecht.

We leven in een hectische wereld, er wordt van alles en nog wat in super hoog tempo van ons verwacht. De technische ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren. Wordt er nog goed gecommuniceerd? Bouw je voldoende rust in voor je zelf? Beweeg je wel voldoende? Hoe ga je om met al die verwachtingen uit je omgeving? Lig je ‘s nachts wel eens wakker? Hoe hoog leg je de lat voor je zelf?

Kortom, ik help mensen die met wéérzin naar hun werk gaan, zodat ze weer zin in hun werk krijgen.

Mijn aanpak bevordert autonomie, zingeving en meesterschap. Een drietal kernelementen die cruciaal zijn op het gebied van intrinsieke motivatie. Een eigenschap die er voor zorgt dat mensen gezond ouder worden. Dit is een item dat momenteel zowel privé als werk gerelateerd hoog in het vaandel staat.

Ook drink ik graag een kopje koffie (of thee) met je in een persoonlijk gesprek om o.a. hierover van gedachten te wisselen.

Meer weten?

Bel gerust voor een afspraak op 06-835 966 14

Wat is jouw visie? Heb je een leuk onderwerp voor het volgende magazine? Of ken je iemand die graag geïnterviewd wil worden? Laat het mij weten.

Met enthousiaste groet,

Hugo

Hugo Lumens

Ik help mensen die wéérzin hebben in hun werk zodat zij weer zin krijgen om te werken.